Members

 
 
 
 

 Xin Zhiguo Li, Ph.D.

 
 
Office: MC 3-8553
Phone: (585) 275-6576

 


Graduate Students

Yu Sun
 
Bio CDM program
Office: MC 3-8552
Phone: (585) 276-7450

Ruoqiao Wang

Biochemistry and Biophysics

Office: MC 3-8552
Phone: (585) 276-7450

 

 


Technician

 Alex Parks  

Office: MC 3-8552

Phone: (585) 276-7450
 
 

 


Visiting Students


Guest Member

Karen Melissa Doersch

 

Urology Resident

karen_doersch@urmc.rochester.edu

 

 

Khai Du

 
 
URMC Medical Student Class of 2025
 

Undergraduate students

Hannah Kim

 

Development Biology
Office: MC 3-8552
Phone: (585)276-7450 
 
 
 
Justin Jablonski

 

Biomedical Engineering
 
Office: MC 3-8552
Phone: (585)276-7450 
 
 
 
Suyash Sur

 

Biochemistry major from Northeastern 
 
Office: MC 3-8552
Phone: (585)276-7450 
 
 
 
Zhan Zha
B.S in neuroscience
 
Office: MC 3-8552
Phone: (585)276-7450 
 
 
 
 
Brent Lee

 

B.S in Biochemistry
 
Office: MC 3-8552
Phone: (585)276-7450 
 
 
                                          
Zhewen Li

 

B.S in Molecular Genetics
 
Office: MC 3-8552
Phone: (585)276-7450 
 
 
 
Matthew McLallen

 

B.S in Biochemistry and Creative Writing
 
Office: MC 3-8552
Phone: (585)276-7450